Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011 roku

NWZA 2011 (11 października 2011)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 października 2011 roku, na godz. 11:00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZA obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybory do Rady Nadzorczej
     a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;
6. Zmiany w Statucie Spółki.
     a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z NZWZA 2011 :

Raporty bieżące i śródroczne:

28/2011 29/201131/201132/201133/201134/201135/2011