Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2008 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2008 roku

NWZA 2008 (14 października 2008)
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2
i 4 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje na
dzień 14 października 2008 r. (wtorek), na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w
lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej).
Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania
wiąŜących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i
ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
7. Zamknięcie obrad NWZA.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 5 porządku obrad):
W § 3, po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o kwotę 22966,90 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych
dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 229.669 (słownie: dwieście dwadzieścia
dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda i łącznej wartości
nominalnej 22966,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt
sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), w celu przyznania prawa do objęcia tych akcji
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych z przeznaczeniem do
zaoferowania osobom uprawnionym, spełniającym warunki określone w Uchwale Nr
___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14
października 2008 roku.”.
Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem
uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na NWZA jest złoŜenie
imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w
lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa (pok. nr 115), co najmniej na
tydzień przed terminem NWZA, tj. do dnia 7 października 2008 r. włącznie, w godz. 9.00 –
16.00, i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem NWZA.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA, zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h.,
wyłoŜona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa
(pok. nr 115), w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni robocze przed terminem NWZA, tj.
począwszy od dnia 11 października 2008 r. Tam teŜ udostępnione będą akcjonariuszom
materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych
K.s.h.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod
rygorem niewaŜności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu
NWZA). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich
rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby
niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym
przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być
przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz
osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.