Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2010 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2010 roku

NWZA 2010 (30 marca 2010)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A.
Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i
okresowe
Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie, działajc na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na
dzie 30 marca 2010 roku (wtorek), na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbdzie si w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul.
Miłej 2, w sali nr 09 na parterze (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczcego NWZA.
3. Sporzdzenie listy obecnoci
4. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania NWZA oraz jego zdolnoci do podejmowania
wicych uchwał.
5. Przyjcie porzdku obrad NWZA.
6. Podjcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
8. Podjcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczcego Rady Nadzorczej.
9. Zamknicie obrad NWZA.
Załcznik: Ogłoszenie
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji
wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim § 38 ust. 1
pkt.1.

Dokumenty (w pdf) powiązane z NWZA (zwołanym na 30 marca 2010 roku):