Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2010 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2010 roku

ZWZA 2010 (27 maja 2010)

Zarząd ARCUS S.A. ("Spółka") z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2009 roku, na godz. 11.30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej).

Porządek obrad ZWZA obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (PDF ) powiązane z ZWZA:

Projekty uchwał ZWZA Arcus S.A. w 2010 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku Sprawozdanie RN z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. Sprawozdanie RN z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowgo Grupy Kapitalowej Arcus S.A

Sprawozdanie RN na temat oceny sytuacji Spółki w 2009 r.

Sprawozdanie RN na temat oceny sytuacji Grupy Kapitalowej Arcus S.A. w 2009 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Zarządu Arcus S.A. w sprawie podziału zysku

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Raporty bieżące i śródroczne:

Raport 2010/17Raport 2010/18Raport 2010/21

ZWZA 2010

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w Arcus S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2010