Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011 roku

ZWZA 2011 (26 maja 2011)

Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2011 roku, na godz. 11:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2,
w Sali nr 09 (konferencyjnej) oraz przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok.
14. Wybory do Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji:
a) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji i wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
c) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
d) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
e) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2011: