Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2014 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2014 roku

ZWZA 2014 (18 czerwca 2014)

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad:

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki,
Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 roku, na
godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które
odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania
     finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania
     finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz
     sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego
       sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału
       zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A,B i C na akcje serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20 VI 2013 roku w sprawie
       nabycia akcji własnych spółki i umorzenie akcji spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do przygotowania tekstu
       jednolitego Statutu spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2014:
  Raporty bieżące: