Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2008 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2008 roku

ZWZA 2008 (28 maja 2008)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieace i okresowe


Zarzad Arcus S.A. działajac na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 6 tytuł III ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje na dzien 28 maja 2008 (sroda) na godzine 11.00 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus S.A., które odbedzie sie w Warszawie, w lokalu Spółki
przy ul. Miłej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej).


Porzadek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolnosci do podejmowania wiaacych uchwał.
4. Przyjecie porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w 2007 r. oraz
sprawozdania finansowego za 2007 r.
6. Rozpatrzenie i przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalnosci Spółki w
2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierajacego zwiezła ocene sytuacji spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarzadu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiazków za 2007 r.
8. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007 r.
9. Podjecie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do
objecia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyszenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i
ubiegania sie o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany
statutu Spółki w zwiazku z emisja akcji serii C.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie powoływania niezalenych
członków Rady Nadzorczej.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjecie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do przyjecia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Proponowane zmiany Statutu Spółki (w zwiazku z pkt. 9 porzadku obrad):
W § 3, po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyszony o kwote 22966,90 zł
(słownie: dwadziescia dwa tysiace dziewiecset szescdziesiat szesc złotych dziewiecdziesiat
groszy), poprzez emisje 229.669 (słownie: dwiescie dwadziescia dziewiec tysiecy szescset
szescdziesiat dziewiec) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartosci nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesiec groszy) kada i łacznej wartosci nominalnej 22966,90 zł (słownie:
dwadziescia dwa tysiace dziewiecset szescdziesiat szesc złotych dziewiecdziesiat groszy), w
celu przyznania prawa do objecia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A,
wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym, spełniajacym
warunki okreslone w Uchwale Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 28 maja 2008 roku.";
Proponowane zmiany Statutu Spółki (w zwiazku z pkt 10 porzadku obrad):
W § 6 w tytule II ("Rada Nadzorcza"), po ust. 2 dodaje sie ustepy od 2a do 2e w brzmieniu:
"2a. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno byc członkami niezalenymi.
2b. Za niezalenego członka Rady Nadzorczej uznaje sie osobe która:
a) na dzien dokonania wyboru w skład Rady Nadzorczej oraz w okresie 3 (trzech) lat
poprzedzajacych ten wybór:
- nie jest ani nie była pracownikiem lub osoba swiadczaca prace lub usługi na innej podstawie
prawnej na rzecz Spółki, jej spółki zalenej lub spółki dominujacej w rozumieniu przepisów
Kodeksu spółek handlowych, albo pracownikiem spółki stowarzyszonej w rozumieniu
przepisów o rachunkowosci,
- nie jest ani nie była członkiem organów zarzadzajacych badz członkiem struktur
kierowniczych Spółki, jej spółki zalenej lub spółki dominujacej wobec Spółki,
- nie otrzymuje ani nie otrzymała wynagrodzenia (z wyjatkiem wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej), od Spółki, jej spółki zalenej oraz spółki
dominujacej wobec Spółki,
- nie swiadczy ani nie swiadczyła na rzecz Spółki, jej spółki zalenej lub spółki dominujacej
wobec Spółki usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego badz
gospodarczego, jak równie nie jest oraz nie była wspólnikiem (akcjonariuszem), członkiem
organów zarzadzajacych, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem,
współpracownikiem lub osoba swiadczaca prace lub usługi na innej podstawie prawnej
podmiotu swiadczacego na rzecz Spółki, jej spółki zalenej lub spółki dominujacej wobec
Spółki, usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego badz
gospodarczego,
- nie jest ani nie była osoba najblisza (tj. małonkiem, byłym małonkiem, wstepnym,
zstepnym, przysposabiajacym, przysposobionym, krewnym w linii bocznej do czwartego
stopnia, powinowatym do drugiego stopnia) członków Zarzadu, członków struktur
kierowniczych Spółki badz osób wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu,
- nie ma ani nie miała adnych rzeczywistych i istotnych powiazan z akcjonariuszem
majacym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- nie jest oraz nie była biegłym rewidentem badajacym sprawozdania finansowe Spółki, jej
spółki zalenej lub spółki dominujacej wobec Spółki ani wspólnikiem (akcjonariuszem),
członkiem organów zarzadzajacych, członkiem struktur kierowniczych lub pracownikiem
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych Spółki lub tych innych spółek;
b) nie jest akcjonariuszem posiadajacym bezposrednio lub posrednio akcje reprezentujace co
najmniej 10 % (dziesiec procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
albo przedstawicielem, członkiem organów zarzadzajacych albo nadzorujacych, członkiem
struktur kierowniczych, pracownikiem lub współpracownikiem akcjonariusza posiadajacego
co najmniej 10 % (dziesiec procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2c. Niezaleny członek Rady Nadzorczej powinien spełniac kryteria niezalenosci okreslone
w ust. 2b przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub
Zarzad Spółki powezmie wiadomosc, e niezaleny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał
w trakcie trwania mandatu spełniac kryteria niezalenosci i gdy uniemoliwia to spełnienie
przez Spółke kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezalenych, naley podjac
czynnosci, majace na celu wczesniejsze złoenie mandatu przez takiego członka Rady
Nadzorczej lub jego odwołanie.
2d. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydujaca obowiazana
jest złoyc oswiadczenie na pismie stwierdzajace, e spełnia kryteria niezalenosci okreslone
w ust. 2b, oraz niezwłocznie poinformowac Spółke w przypadku, gdyby w trakcie kadencji
sytuacja ta uległa zmianie.
2e. Zaprzestanie spełniania przez niezalenego członka Rady Nadzorczej kryteriów
wymienionych w ust. 2b nie powoduje wygasniecia mandatu tego członka Rady Nadzorczej
oraz pozostaje bez wpływu na zdolnosc Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.".
Zarzad Spółki informuje, e zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem
uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu jest złoenie imiennego swiadectwa depozytowego (opiewajacego na
zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarzadu Spółki przy ul. Miłej 2, 00-180
Warszawa (pok. nr 115), co najmniej na tydzien przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2008 r. włacznie, w godz. 9.00 – 16.00, i nieodebranie tego
swiadectwa przed zakonczeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h., wyłoona bedzie do wgladu w lokalu Zarzadu Spółki przy ul.
Miłej 2, 00-180 Warszawa (pok. nr 115), w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni robocze przed
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. poczawszy od dnia 23 maja 2008 r. Tam
te udostepnione beda akcjonariuszom materiały w sprawach objetych porzadkiem obrad, w
terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze moga uczestniczyc w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywac
prawo głosu osobiscie lub przez pełnomocników działajacych na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego na pismie pod rygorem niewanosci (oryginał dokumentu pełnomocnictwa
podlega dołaczeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele
osób prawnych powinni okazac aktualne wyciagi z odpowiednich rejestrów, wskazujace
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze
powinny legitymowac sie pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby
uprawnione. Wszelkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc przedstawione
wraz z tłumaczeniem na jezyk polski dokonanym przez tłumacza przysiegłego. W celu
zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarzad Spółki prosi
akcjonariuszy oraz osoby reprezentujace akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tosamosci.
Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieacych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartosciowych §39 ust. 1 pkt 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2008 :Informacja na temat przyjęcia i stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego wynikających z "DobrycKandydaci do Rady NadzorczejList Prezesa Arcus S.A.Opinia niezależnego biegłego rewidentaPorządek obrad Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaProjekty uchwał ZWZA 2008Raport roczny SA-R 2007Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za roSprawozdanie z działalnosci i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus w 2007 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rokZwięzła ocena sytuacji Arcus S.A. w 2007 r. przez Radę Nadzorcz

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A

Pytania i odpowiedzi
Raporty bieżące i śródroczne
Stanowisko Zarządu Arcus S.A. w związku z decyzją ZWZA Spółki o zmianie porządku obrad w kontekście faktu przedłużania procesu wprowadzania do notowań na rynku giełdowym i asymilacji akcji Spółki.

Treść raportu bieżącego nr 26 zawierającego stanowisko Zarządu Arcus S.A.