Dane finansowe | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Dane finansowe

-A +A
WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys.zł)
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
113 938 97 792 141 328 126 325 291 594 180 408 153 235 193 442
Zysk (strata)
na działalności operacyjnej
4 205  -2 976 5 476 -6 788 2 926 3 253 -5 422 1 347
Zysk (strata) brutto 5 521 -4 070 4 869 -7 116 3 316 5 286 -5 338 2 856
Zysk (strata) netto 4 074 -3 341 3 763 -3 958 2 298 4 011 -5 067 2 255
Aktywa razem 122 391  111 169 112 124 105 374 119 767 100 245 132 196 122 671
Aktywa obrotowe 64 039 51 484 57 169 61 595 94 897 77 881 106 807 108 600
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
54 059 47 662 45 276 42 556 52 816 34 956 70 657 55 723
Zobowiązania długoterminowe 20 697 6 949 7 549 16 058 3 925 4 883 5 814 4 871
Zobowiązania krótkoterminowe 33 362 40 713 37 727 26 498 48 890 30 073 64 843 50 852
Kapitał własny 67 581 63 508 66 849 62 818 66 951 65 289 61 539 66 948
Kapitał zakładowy 732 732 732 732 740 740 740 740
Liczba akcji (szt.) 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 395 157 7 395 157 7 395 157 7 395 157
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0,10 0 0 0

Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A. 

 

Rentowność sprzedaży 2017 2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,58% -3,42% 2,6% -3,1% 0,79% 2,22% -3,31% 1,17%
                 
Wskaźnik płynności bieżącej
(current ratio)
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,92 1,26 2,0 2,3 2,0 2,59 1,65 2,14
                 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,44 0,43 0,40 0,40 0,44 0,35 0,53 0,45
                 
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
zysk netto/aktywa ogółem 3,3% -3% 3,4% -3,7% 1,92% 4,00% -3,83% 1,84%