Struktura akcjonariatu | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Struktura akcjonariatu

-A +A
Tabela 1:
Akcjonariusz Liczba akcji
=
Liczba głosów
Wartość nominalna posiadanych akcji (zł.) Udział w kapitale zakładowym 
=
udział w ogólnej liczbie głosów

MMR Invest S.A. *

4 800 000

480 000,00

65,57%

Pozostali

2 520 000

252 000,00

34,43 %

RAZEM

7 320 000

732 000,00

100,00%

*  - podmiotami dominującymi wobec MMR Invest SA są Panowie Marek Czeredys i Michał Czeredys

Źródło: Arcus S.A.

Wykres 1:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ARCUS S.A. DZIELI SIĘ NA 7 320 000 AKCJI SERII D

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.