Emisja akcji serii E

Na podstawie art. 434 i 436 k.s.h. Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS0000271167 (Spółka), niniejszym oferuje objęcie akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwałę nr 20 o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęło Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.09.2020 r.
 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 732.000 zł.
 3. Prawu poboru podlega 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
 4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 0,10 zł.
 5. Za każdą akcję Spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, a jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E. Akcjonariusze uprawnieni są do złożenia zapisu dodatkowego. Podstawą przydziału akcji serii E będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.
 6. Wpłaty na akcje w wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w Spółce. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii E, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej. Akcje serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Akcje nieobjęte w zapisach dodatkowych Zarząd będzie mógł zaoferować wytypowanym przez siebie inwestorom po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
 7. Zapisujący jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału akcji serii E.
 8. Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane do 19.11.2020 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).
 9. Ogłoszenie o przydziale zostanie dokonane w terminie 14 dni od przydziału.

Szczegółowe informacje na temat emisji akcji serii E znajdują się w Dokumencie Informacyjnym.

Załączniki:

Dokument informacyjny 

Monitor 2020_28

Formularz zapisu seria E

 

PRZYDZIAŁ AKCJI

 

Zarząd Arcus  S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że emisja 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany statutu, doszła do skutku. Należycie zostało subskrybowanych i opłaconych 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. W związku z czym Zarząd Spółki na podstawie uchwały z dnia 26.11.2020 r . dokonał ich przydziału. Akcje zostały przydzielone 8 podmiotom.

Jednocześnie wobec faktu złożenia przez inwestorów zapisów na łączną liczbę Akcji Serii E większą niż 7.320.000 Zarząd Spółki Arcus SA, zgodnie z zapisem pkt 2.9 Dokumentu Informacyjnego, wzywa inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii E w liczbie mniejszej niż objęta złożonym przez danego inwestora zapisem, do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania w Monitorze Sadowym i Gospodarczym ( nr 235/2020 z dnia 2.12.2020). Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunki, wskazane w formularzy zapisu na Akcje serii E.

 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki Arcus Spółki Akcyjnej (dalej: Spółki)  informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2021 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowanego w dniu 1 lutego 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 464 000,00 zł i dzieli się na 14.640.000 akcji, co daje łączną liczbę 14.640.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  więcejmniej


  więcejmniej