WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys.zł)
20182017201620152014
Przychody netto
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
114 708113 93897 792141 328126 325
Zysk (strata)
na działalności operacyjnej
3 4834 205-2 9765 476-6 788
Zysk (strata) brutto2 2305 521-4 0704 869-7 116
Zysk (strata) netto1 7014 074-3 3413 763-3 958
Aktywa razem103 254122 391111 169112 124105 374
Aktywa obrotowe55 75564 03951 48457 16961 595
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
50 88354 05947 66245 27642 556
Zobowiązania długoterminowe19 79720 6976 9497 54916 058
Zobowiązania krótkoterminowe28 06333 36240 71337 72726 498
Kapitał własny50 88467 58163 50866 84962 818
Kapitał zakładowy732732732732732
Liczba akcji (szt.)7 320 0007 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję00000

Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A. 

Rentowność sprzedaży20182017201620152014
zysk netto/przychody ze sprzedaży1,5%3,58%-3,42%2,6%-3,1%
Wskaźnik płynności bieżącej
(current ratio)
20182017201620152014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące1,71,921,262,02,3
Wskaźnik ogólnego zadłużenia20182017201620152014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem0,450,440,430,400,40
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)20182017201620152014
zysk netto/aktywa ogółem1,7%3,3%-3%3,4%-3,7%