Dobre Praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania ładu korporacyjnego w Arcus S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

Jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości systemem EBI – raport bieżący na ten temat.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej https://www.gpw.pl/dobre-praktyki

Link do zbioru zasad: 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

GPW Dobre Praktyki Arcus 2016

Dokumenty Korporacyjne:

„Zgodnie ze Statutem Spółki, (na co pozwala Art. 146.§1. Ksh ), wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która rok rocznie wybiera uprawnionego audytora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przestrzegając zasady, że zmiana powinna następować przynajmniej co 5 lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się przede wszystkim zmianę kluczowej osoby podpisującej opinię i raport ”.