Relacje Inwestorskie

NOTOWANIA AKCJI ARCUS S.A.

RAPORTY

Roczne
ŚródroczneBieżące
image

Raport bieżący 2/2020

5 lutego 2020

ARCUS SA (2/2020) Nabycie udziałów w spółce zależnej

image

Raport bieżący 1/2020

20 stycznia 2020

ARCUS SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

image

Raport bieżący 25/2019

14 grudnia 2019

ARCUS SA (25/2019) Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.

image

Raport bieżący z plikiem 24/2019

12 grudnia 2019

ARCUS SA (24/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019

Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 grudnia 2019 roku. Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Zarząd Spółki informuje, że dwóch akcjonariuszy głosujących przeciwko powzięciu Uchwały nr 4 zgłosiło do protokołu podczas obrad sprzeciwy dotyczące Uchwały nr 4.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757)

Treść uchwał podjętych podczas NWZA Arcus 12.12.2019

image

Raport bieżący z plikiem 23/2019

12 grudnia 2019

ARCUS SA (23/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Arcus SA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Arcus S.A. „Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji 


więcejmniej


więcejmniej