AkcjonariuszLiczba
akcji
=
Liczba
głosów
Wartość nominalna posiadanych
akcji (zł.)
Udział w kapitale
zakładowym
=
udział w ogólnej
liczbie głosów
MMR Invest S.A. *110004391 100 043,90 75,14 %
Pozostali3639561363 956,10 24,86 %
RAZEM146400001 464 000,00 100,00%

*  – podmiotami dominującymi wobec MMR Invest SA są Panowie Marek Czeredys i Michał Czeredys

Źródło: Arcus S.A.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ARCUS S.A. DZIELI SIĘ NA 14 640 000 AKCJI

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.