AkcjonariuszLiczba
akcji
=
Liczba
głosów
Wartość nominalna posiadanych
akcji (zł.)
Udział w kapitale
zakładowym
=
udział w ogólnej
liczbie głosów
RAZEM7 320 000732 000,00100,00%
MMR Invest S.A. *4 800 000480 000,0065,57%
Pozostali2 520 000252 000,0034,43 %

*  – podmiotami dominującymi wobec MMR Invest SA są Panowie Marek Czeredys i Michał Czeredys

Źródło: Arcus S.A.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ARCUS S.A. DZIELI SIĘ NA 7 320 000 AKCJI SERII D

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.


więcejmniej


więcejmniej