AkcjonariuszLiczba
akcji
=
Liczba
głosów
Wartość nominalna posiadanych
akcji (zł.)
Udział w kapitale
zakładowym
=
udział w ogólnej
liczbie głosów
MMR Invest S.A. *5 075 1185 075 1,1869,33 %
Pozostali2 244 8822 244 8,8230,67 %
RAZEM7 320 000732 000,00100,00%

*  – podmiotami dominującymi wobec MMR Invest SA są Panowie Marek Czeredys i Michał Czeredys

Źródło: Arcus S.A.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ARCUS S.A. DZIELI SIĘ NA 7 320 000 AKCJI SERII D

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.


    więcejmniej


    więcejmniej