PIĄTE  WEZWANIE

24 listopada 2020 r.

 

Zarząd Spółki pod firmą „Arcus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kolejowej 5/7 , 01-217 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Załączniki do pobrania:

Regulamin składania dokumentu Akcji Arcus SA

Załącznik nr 1 – Protokół dotyczący odbioru Akcji

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Akcjonariusza

Klauzula informacyjna

 

CZWARTE  WEZWANIE

10 listopada 2020 r.

 

Zarząd Spółki pod firmą „Arcus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kolejowej 5/7 , 01-217 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Załączniki do pobrania:

Regulamin składania dokumentu Akcji Arcus SA

Załącznik nr 1 – Protokół dotyczący odbioru Akcji

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Akcjonariusza

Klauzula informacyjna

 

TRZECIE  WEZWANIE

27 października 2020 r.

 

Zarząd Spółki pod firmą „Arcus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kolejowej 5/7 , 01-217 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Do Dokumentów Akcji należy dołączyć poniższe uzupełnione załączniki:

– załącznik nr 1- Protokół  dotyczący odbioru Akcji;

– załącznik nr 2 – oświadczenia Akcjonariusza;

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin składania dokumentu Akcji Arcus SA

Załącznik nr 1 – Protokół dotyczący odbioru Akcji

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Akcjonariusza

Klauzula informacyjna

 

 

DRUGIE WEZWANIE

13 października 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą „Arcus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kolejowej 5/7 , 01-217 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Do Dokumentów Akcji należy dołączyć poniższe uzupełnione załączniki:

– załącznik nr 1- Protokół  dotyczący odbioru Akcji;

– załącznik nr 2 – oświadczenia Akcjonariusza;

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin składania dokumentu Akcji Arcus SA

Załącznik nr 1 – Protokół dotyczący odbioru Akcji

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Akcjonariusza

Klauzula informacyjna

 

PIERWSZE WEZWANIE

29 września 2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Zarząd Spółki pod firmą „Arcus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kolejowej 5/7 , 01-217 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Do Dokumentów Akcji należy dołączyć poniższe uzupełnione załączniki:

– załącznik nr 1- Protokół  dotyczący odbioru Akcji;

– załącznik nr 2 – oświadczenia Akcjonariusza;

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Załączniki do pobrania:

Regulamin składania dokumentu Akcji Arcus SA

Załącznik nr 1 – Protokół dotyczący odbioru Akcji

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Akcjonariusza

Klauzula informacyjna