Historia operacji na akcjach

I.

Pierwsze notowanie

9) Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Arcus S.A.
(raport Bieżący nr 31/2008 z 17. 06. 2008 roku)

8) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego postanowieniem KNF z dnia 30 listopada 2007 roku – L.Dz. DEM/419/02/31/08.
(Raport Bieżący nr 30/2008 z 12. 06. 2008 roku)

7) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego
(Raport Bieżący nr 38/2007 z 03. 12. 2007 roku)

6) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2007 r.
(w tym o umorzeniu postępowania z dnia 26. 10. 2007 r.)
Raport Bieżący nr 32/2007 z 16. 11. 2007 r.)

5) Pismo KNF w sprawie postępowania z dnia 26. 10. 2007 roku
(Raport Bieżący nr 23/2007 z 07. 11. 2007 roku)

4) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego.
(Raport Bieżący nr 18/2007 z 27. 10. 2007 roku

3) Podsumowanie oferty publicznej
(Raport Bieżący nr  13/2007 z 14. 09. 2007 roku)

2) Dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B.
(Raport Bieżący nr 12/2007 z 06. 09. 2007 roku)

1) Komunikat o ostatecznym przydziale  2.296.681 Akcji  zwykłych na okaziciela serii B.
(Raport Bieżący nr 7/2007 z 03. 09. 2007 roku)

II.

Podział akcji (tzw. split)

Nie miał  miejsca.

III.

Dywidenda

Za 2007 rok brak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 8 lit. a) Statutu Spółki Arcus S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego  w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8 593 822,58 zł, poprzez przeznaczenie całego zysku na fundusz rezerwowy, do którego został dopisany zysk za rok obrotowy 2006.
(Raport Bieżący nr 20/2008 z 09. 05. 2008 i 22/2008 z 28. 05. 2008 roku – Uchwała nr 16)

Zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 8 lit. a  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w latach 2007 – 2012, podejmowało  uchwałę  o przeznaczeniu całego zysku na fundusz rezerwowy.

W roku 2013 , WZA z dnia 20 czerwca 2013 roku uchwaliło  wypłatę dywidendy; Raport bieżący 24/2013

W roku 2014 , WZA z dnia 18 czerwca 2014 roku uchwaliło wypłatę dywidendy; Raport bieżący 15/2014

IV.

Prawo poboru

Nie miało miejsca.

V.

Kolejne emisje akcji

e) Akcje serii A – 5 000 000 /5 milionów/;
Akcje serii B – 2 296 682 /dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden/;
Akcje serii C – 98 476 /dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć/;

Zamienić na:

Akcje serii D w liczbie 7 395 157 /siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem/ sztuk o wartości /niezmienionej/ 0,10 gr każda, i o łącznej wartości nominalnej 739 515,70 złotych;

Następnie Sąd w związku z Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r postanowił:
Umorzyć 75 157 /siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem/ akcji własnych Spółki Arcus S.A. nabytych w drodze skupu, o wartości nominalnej 0,10 gr sztuka, stanowiących 1,02 % wartości kapitału zakładowego Spółki, nabytych za łącznym wynagrodzeniem 272 987,36 złotych przy średniej cenie jednej akcji 3,63 złotego.

Tym samym, zgodnie z zapisami Uchwały nr 21 WZA z dnia 18 czerwca 2014 roku – kapitał zakładowy spółki Arcus S.A. poprzez umorzenie 75 157 akcji własnych, zostaje obniżony do wartości 732 000,00 to jest o kwotę 7 515,70 złotych i obecnie wynosi 732 000,00 złote, równe 7 320 000,00 akcjom i tej samej ilości głosów z tych akcji.

(Raport Bieżący nr 23/2014 z dnia 30.09.2014 roku)

d) Asymilacja akcji serii C; ARCUS S.A. przez zarząd KDPW S.A.
(Raport Bieżący nr 37/2009 z dnia 28.05.2009 roku)

c) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Arcus S.A.
(Raport Bieżący nr 34/2009 z dnia 26.05.2009 roku)

b) Szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych akcji serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
(Raport Bieżący nr 59/2008 z 18.12.2008 roku)

a) Zarząd Arcus S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał podjętych przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.10.2008 roku (NWZA). W stosunku do żadnej z uchwał NWZA nie został zgłoszony sprzeciw.
(Raport Bieżący nr 52/2008 z 14.10.2008 roku)

VI.

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Brak.

VII.

Wezwania

Nie miały miejsca.

VIII.

Przymusowy wykup

Nie miał  miejsca.

IX.

Dematerializacja akcji

Zarząd spółki pod firmą Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza, że w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz wydaniem w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej Spółce na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu, z dniem 14 kwietnia 2020 roku akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN:PLARCUS00040, zostały wycofane z obrotu na Głównym Rynku GPW, a następnie wyrejestrowane z centralnego depozytu papierów wartościowych KDPW. W konsekwencji przywrócono akcjom Spółki postać papierową.

IX.

Emisja akcji serii E

Na podstawie art. 434 i 436 k.s.h. Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS0000271167 (Spółka), niniejszym oferuje objęcie akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej.

  1. Uchwałę nr 20 o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęło Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.09.2020 r.
  2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 732.000 zł.
  3. Prawu poboru podlega 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 0,10 zł.
  5. Za każdą akcję Spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, a jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E. Akcjonariusze uprawnieni są do złożenia zapisu dodatkowego. Podstawą przydziału akcji serii E będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.
  6. Wpłaty na akcje w wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w Spółce. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii E, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej. Akcje serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Akcje nieobjęte w zapisach dodatkowych Zarząd będzie mógł zaoferować wytypowanym przez siebie inwestorom po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
  7. Zapisujący jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału akcji serii E.
  8. Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane do 19.11.2020 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).
  9. Ogłoszenie o przydziale zostanie dokonane w terminie 14 dni od przydziału.

Szczegółowe informacje na temat emisji akcji serii E znajdują się w Dokumencie Informacyjnym.

Załączniki:

Dokument informacyjny 

Monitor 2020_28

 

PRZYDZIAŁ AKCJI

 

Zarząd Arcus  S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że emisja 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany statutu, doszła do skutku. Należycie zostało subskrybowanych i opłaconych 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. W związku z czym Zarząd Spółki na podstawie uchwały z dnia 26.11.2020 r . dokonał ich przydziału. Akcje zostały przydzielone 8 podmiotom.

Jednocześnie wobec faktu złożenia przez inwestorów zapisów na łączną liczbę Akcji Serii E większą niż 7.320.000 Zarząd Spółki Arcus SA, zgodnie z zapisem pkt 2.9 Dokumentu Informacyjnego, wzywa inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii E w liczbie mniejszej niż objęta złożonym przez danego inwestora zapisem, do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania w Monitorze Sadowym i Gospodarczym ( nr 235/2020 z dnia 2.12.2020). Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunki, wskazane w formularzy zapisu na Akcje serii E.

 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki Arcus Spółki Akcyjnej (dalej: Spółki)  informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2021 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowanego w dniu 1 lutego 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 464 000,00 zł i dzieli się na 14.640.000 akcji, co daje łączną liczbę 14.640.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.