Historia operacji na akcjach

I.

Pierwsze notowanie

9) Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Arcus S.A.
(raport Bieżący nr 31/2008 z 17. 06. 2008 roku)

8) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego postanowieniem KNF z dnia 30 listopada 2007 roku – L.Dz. DEM/419/02/31/08.
(Raport Bieżący nr 30/2008 z 12. 06. 2008 roku)

7) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego
(Raport Bieżący nr 38/2007 z 03. 12. 2007 roku)

6) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2007 r.
(w tym o umorzeniu postępowania z dnia 26. 10. 2007 r.)
Raport Bieżący nr 32/2007 z 16. 11. 2007 r.)

5) Pismo KNF w sprawie postępowania z dnia 26. 10. 2007 roku
(Raport Bieżący nr 23/2007 z 07. 11. 2007 roku)

4) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego.
(Raport Bieżący nr 18/2007 z 27. 10. 2007 roku

3) Podsumowanie oferty publicznej
(Raport Bieżący nr  13/2007 z 14. 09. 2007 roku)

2) Dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B.
(Raport Bieżący nr 12/2007 z 06. 09. 2007 roku)

1) Komunikat o ostatecznym przydziale  2.296.681 Akcji  zwykłych na okaziciela serii B.
(Raport Bieżący nr 7/2007 z 03. 09. 2007 roku)

II.

Podział akcji (tzw. split)

Nie miał  miejsca.

III.

Dywidenda

Za 2007 rok brak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 8 lit. a) Statutu Spółki Arcus S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego  w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8 593 822,58 zł, poprzez przeznaczenie całego zysku na fundusz rezerwowy, do którego został dopisany zysk za rok obrotowy 2006.
(Raport Bieżący nr 20/2008 z 09. 05. 2008 i 22/2008 z 28. 05. 2008 roku – Uchwała nr 16)

Zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 8 lit. a  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w latach 2007 – 2012, podejmowało  uchwałę  o przeznaczeniu całego zysku na fundusz rezerwowy.

W roku 2013 , WZA z dnia 20 czerwca 2013 roku uchwaliło  wypłatę dywidendy; Raport bieżący 24/2013

W roku 2014 , WZA z dnia 18 czerwca 2014 roku uchwaliło wypłatę dywidendy; Raport bieżący 15/2014

IV.

Prawo poboru

Nie miało miejsca.

V.

Kolejne emisje akcji

e) Akcje serii A – 5 000 000 /5 milionów/;
Akcje serii B – 2 296 682 /dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden/;
Akcje serii C – 98 476 /dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć/;

Zamienić na:

Akcje serii D w liczbie 7 395 157 /siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem/ sztuk o wartości /niezmienionej/ 0,10 gr każda, i o łącznej wartości nominalnej 739 515,70 złotych;

Następnie Sąd w związku z Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r postanowił:
Umorzyć 75 157 /siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem/ akcji własnych Spółki Arcus S.A. nabytych w drodze skupu, o wartości nominalnej 0,10 gr sztuka, stanowiących 1,02 % wartości kapitału zakładowego Spółki, nabytych za łącznym wynagrodzeniem 272 987,36 złotych przy średniej cenie jednej akcji 3,63 złotego.

Tym samym, zgodnie z zapisami Uchwały nr 21 WZA z dnia 18 czerwca 2014 roku – kapitał zakładowy spółki Arcus S.A. poprzez umorzenie 75 157 akcji własnych, zostaje obniżony do wartości 732 000,00 to jest o kwotę 7 515,70 złotych i obecnie wynosi 732 000,00 złote, równe 7 320 000,00 akcjom i tej samej ilości głosów z tych akcji.

(Raport Bieżący nr 23/2014 z dnia 30.09.2014 roku)

d) Asymilacja akcji serii C; ARCUS S.A. przez zarząd KDPW S.A.
(Raport Bieżący nr 37/2009 z dnia 28.05.2009 roku)

c) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Arcus S.A.
(Raport Bieżący nr 34/2009 z dnia 26.05.2009 roku)

b) Szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych akcji serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
(Raport Bieżący nr 59/2008 z 18.12.2008 roku)

a) Zarząd Arcus S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał podjętych przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.10.2008 roku (NWZA). W stosunku do żadnej z uchwał NWZA nie został zgłoszony sprzeciw.
(Raport Bieżący nr 52/2008 z 14.10.2008 roku)

VI.

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Brak.

VII.

Wezwania

Nie miały miejsca.

VIII.

Przymusowy wykup

Nie miał  miejsca.

IX.

Dematerializacja akcji

Zarząd spółki pod firmą Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza, że w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz wydaniem w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej Spółce na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu, z dniem 14 kwietnia 2020 roku akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN:PLARCUS00040, zostały wycofane z obrotu na Głównym Rynku GPW, a następnie wyrejestrowane z centralnego depozytu papierów wartościowych KDPW. W konsekwencji przywrócono akcjom Spółki postać papierową.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 328 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych, Akcjonariusze Spółki posiadają roszczenie o wydanie dokumentu akcji (w postaci papierowej). Celem realizacji ww. roszczenia, należy złożyć w Spółce wniosek o wydanie dokumentu akcji.

Przedmiotowy wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Spółki pod adresem:

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

  1. osobiście przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, zaś w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne – poprzez osoby uprawnione do reprezentacji tego Akcjonariusza; lub
  2. przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego; lub
  3. za pośrednictwem listu poleconego lub pocztą kurierską, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego (w przypadku przesłania Wniosku w ten sposób przez pełnomocnika wymagane jest załączenie pełnomocnictwa określonego w pkt. b powyżej).

Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Akcjonariusza zgodne z danymi przekazanymi Spółce w trybie art. 91 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wzory wniosku o wydanie dokumentów akcji w załączeniu:

Wniosek o wydanie dokumentów akcji – osoba fizyczna

Wniosek o wydanie dokumentów akcji – podmiot gospodarczy

Klauzula informacyjna