Logo firmy Arcus


Grupa Arcus SA w dniu 25 września 2017 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew przeciwko Energa-Operator SA. Jest to efekt kolejnego etapu sporu związanego z projektem tzw. inteligentnych liczników. Pozew Grupy Arcus SA opiewa na kwotę 174 milionów złotych i jest konsekwencją niewywiązania się przez Energę-Operator SA z kluczowych postanowień zawartych umów oraz podejmowanymi przez Operatora bezprawnymi działaniami.

W dniach 19 kwietnia 2011 roku oraz 1 lutego 2013 Konsorcjum Arcus SA – T-matic Systems SA oraz Energa-Operator SA zawarły umowy, na mocy których Arcus SA dostarczył do gospodarstw domowych w sumie 420 tys. liczników, umożliwiających zdalny pomiar, odczyt oraz transmisję danych dotyczących energii.

Energa-Operator rażąco źle przygotowała postępowanie przetargowe w spawie liczników. Skutek analizowany obecnie przez sąd to nieważność przygotowanych przez Energę i zawartych przez strony  umów.  Dodatkowo, Energa po ich podpisaniu stawiała niemożliwe do spełniania wymagania jak również wielokrotnie jednostronnie modyfikowała zapisy realizowanych już kontraktów i żądała wykonania dodatkowych prac grożąc, iż zamówienia w innej sytuacji nie odbierze. Konsorcjum, dla dobra realizowanego projektu, robiło wszystko, aby spełnić te żądania. Jednak dystrybutor energii nie odpowiadał na kolejne próby wyjaśnienia sytuacji. Na to wszystko nałożyły się także bezprawne wezwania do zapłaty, wytoczenie niezasadnego powództwa oraz wielokrotne zmiany zarządów Energi, które spowodowały paraliż decyzyjny, a finalnie wpłynęły na zaostrzenie sporu.

Należy zauważyć, że Arcus SA i Energa-Operator SA prowadziły rozmowy, które mogły doprowadzić do ugody i zakończenia projektu. Jednak w styczniu 2017 r. Energa-Operator SA opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że będzie domagać się wypłacenia świadczenia  z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej od konsorcjum Arcus SA – T-matic Systems SA.

Bezprawne uzyskanie wypłaty bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej od ubezpieczyciela Ergo Hestia przez Energę-Operator zostało zakwestionowane na wniosek Arcusa przez sąd, który nakazał zwrot pobranej przez Energę kwoty niemal 10 mln złotych.

„Wielokrotne próby polubownego rozwiązania sporu przez Arcus i T-matic Systems zakończyły się na razie niepomyślnie. Ale pomimo braku efektów dotychczas podjętych działań wobec Energi-Operator SA i złożenia pozwu cały czas deklarujemy wolę dialogu. Wierzę, że poważne potraktowanie zasady polubownego rozwiazywaniu sporów z „Konstytucji biznesu” premiera Morawieckiego przez obecny Zarząd Energi doprowadzi do mediacji i ugody satysfakcjonującej  obie strony” – podkreślił Michał Czeredys, prezes Arcus SA.