arcus2


Zarząd Spółki ARCUS. S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji warrantów imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C (“Warranty”), emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 14 paĽdziernika 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C, w trybie, terminie i na warunkach określonych w szczegółowych warunkach ich emisji, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Spółki Nr 8/18/12/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Warrantów:
– data rozpoczęcia subskrypcji Warrantów: 2 luty 2009 roku,
– data zakończenia subskrypcji Warrantów: 16 luty 2009 roku;
2) Data przydziału Warrantów:
– 19 lutego 2009 roku;
3) Subskrypcją objętych zostało 229.669 Warrantów;
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
– nie dotyczy.
5) W ramach subskrypcji inwestorzy subskrybowali 98.606 Warrantów;
6) W ramach subskrypcji przydzielono 98.476 Warrantów;
7) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Warranty:
– 0 ,00 zł (Warranty były emitowane nieodpłatnie);
8) Liczba osób, które subskrybowały Warranty:
– 51;
9) Liczba osób, którym przydzielono Warranty w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
– 50;
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
– nie dotyczy;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Warrantów:
– 0,00 zł;
12) Łączne koszty, które (według stanu na dzień 19 lutego 2009 roku) zostały zaliczone do kosztów emisji Warrantów: 85 000 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty:
– 85 000 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:
nie dotyczy,
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
nie dotyczy,
d) koszt promocji oferty:
– 0,00 zł.
Z w/w kwoty kosztów emisji, do dnia 19 lutego 2009 roku zapłacono kwotę 45 000 zł, natomiast pozostała suma będzie płatna sukcesywnie, aż do wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego. Koszty emisji Warrantów zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości tj. zostaną zaliczone do kosztów usług obcych.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Warrantów przypadający na jeden Warrant:
– 0,86 zł.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 paĽdziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).