arcus2


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS zwołane zostało na dzień 21 maja 2009 roku.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami, które będą przedmiotem obrad przekazane zostały do publicznej wiadomości 7 maja 2009 roku jako Raport bieżący nr 30/2009.