Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

 

I

[Administrator Danych]

 

ARCUS S.A, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-217, ulica Kolejowa 5/7, NIP 5260308803, KRS 0000271167

 

Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

Z administratorem danych można kontaktować się:

a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,

b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,

c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: rodo@arcus.pl

 

II

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

 

Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,

c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,

d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,

f) wykonania umowy (w tym również zamówień publicznych),

g) w celu nawiązania współpracy,

Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.

Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.

 

III

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

 

1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

– kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi,

-dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,

-wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata,

-przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)

b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:

a) utrzymania poczty elektronicznej

b) windykacji

c) doradcze i prawne

d) obsługi administracyjnej

Administrator może przekazywać dane kontaktowe do innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (Arcus Systemy Informatyczne sp. z o.o., Docusoft sp. z o.o., Durau sp. z o.o., Geotik sp. z o.o.), jedynie w celu nawiązania z Państwem współpracy.

Administrator może przekazywać dane osobowe do Państw Trzecich pod warunkiem, iż jest to usprawiedliwione prawnie np. w sytuacji gdy treść korespondencji dotyczy zamówienia, gdzie jednym członków konsorcjum jest podmiot posiadający siedzibie w Państwie spoza EOG. W takich przypadkach stosowane są odpowiednie środki zabezpieczeń opisane w przepisach o ochronie danych osobowych (np. standardowe klauzule umowne).

 

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.