Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271167, REGON: 001345988, NIP: 526-03-08-803, adres email: arcus@arcus.pl, zwana dalej „Spółką”.
 2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@arcus.pl
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  2. wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu zatrudnienia – jest konieczne do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ Administrator ich nie wymaga.
 6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z którymi współpracujemy; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
  2. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
 10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.