Data: 10 maja 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, że wszedł w posiadanie informacji, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, Dom Maklerski AmerBrokers S.A., dokonał w dniach 26. 04. – 10. 05. 2013 roku, transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych. 

Nabyto łącznie: 5 272 akcji za kwotę 19 255,20 zł 
Średnia jednostkowa cena nabycia: 3,6500 zł 
Nabyty pakiet akcji ma wartość nominalną 572,20 zł i stanowi 0,071 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z DM AmerBrokers S.A., działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej transakcji, skupił łącznie 65 726 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,89 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje są nabywane z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi. 

Łącznie Arcus nabył od DM Brokers S.A. 31 716 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,42 % kapitału zakładowego Spółki Arcus S.A. – o czym spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 46/2012 z dnia 28. 12. 2012 r. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA. 

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.