Data: 17 września 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, dokonał w dniach 10 -14 września 2012 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych.

Nabyto łącznie: 1 453 akcji

Średnia jednostkowa cena nabycia: 2,76 zł

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniach 10 -14 września 2012 roku wynosi 145,30 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,02 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej transakcji odkupu, łącznie DM AmerBrokers S.A. nabył 2 539 akcji o wartości nominalnej 253,9 zł, stanowiących 0,0343% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515, 7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.