Data: 1 października 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, dokonał w dniach 24 – 28 września 2012 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych.

Nabyto łącznie: 5 283 akcje

Średnia jednostkowa cena nabycia: 2,76 zł

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniach 24 – 28 września 2012 roku wynosi 528,30 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,07 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji DM AmerBrokes S.A., działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej transakcji, nabył na rachunek własny łącznie 10 572 akcji o wartości nominalnej 1 057,2 zł, stanowiących 0,14 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.