Data: 15 października 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, dokonał w dniach 8 – 12 października 2012 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych.

Nabyto łącznie: 2 311 akcje

Średnia jednostkowa cena nabycia: 2,68 zł

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniach 8 – 12 października 2012 roku wynosi 231,10 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,031 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji, DM AmerBrokers S.A. działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej transakcji, skupił łącznie 16 077 akcji o wartości nominalnej 1 607,70 zł, stanowiących 0,22 % % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi.

Arcus S.A. odkupił od DM AmerBrokers S.A. 7 339 akcji, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/2012 z dnia 1 października 2012 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.