Data: 19 listopada 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA transakcje na akcjach Arcus SA

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że Dom Maklerski AmerBrokers S.A. nabył na własny rachunek, w okresie 31 października – 16 listopada 2012 roku łącznie 2 407 akcji Arcusa, w średniej jednostkowej cenie : 2,60 zł.

Łączna wartość nominalna tych akcji wynosi 240,70 zł i stanowi 0,0325 % kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.plbiznes.pap.pl/espi

Do pobrania