Data: 25 marca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis SA

Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca 2013 roku wszedł w posiadanie informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, wartość obrotów w okresie od 21 sierpnia 2012 roku do dnia dzisiejszego, tj. 25 marca 2013 roku – wyniosła 6 383 636,00 zł netto. 

Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura za sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek i i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Kyocer , z dnia 19 marca 2013 roku, na kwotę 598 716,00 zł netto. 

Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności, odsetki ustawowe. 

Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna wartość sprzedaży z tym podmiotem w okresie od 21 sierpnia 2012 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 

Do pobrania