Data: 6 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Zlecenia na wartość znaczącą. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację , że w 
wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki sprzedaż produktów Emitenta na rzecz 
COPI S.A. z siedzibą w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 162 A , w okresie od stycznia 
2008 roku do 05 stycznia 2009 roku, osiągnęła kwotę netto 6 282 190,00 zł. 
Największą wartość w tym okresie miała faktura z dnia 30 grudnia 2008 za zakup 
oprogramowania. 
Sprzedaż odbyła się na podstawie zamówienia z dnia 18 grudnia 2008 roku. 
 
W zamówieniu/fakturze nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od 
powszechnie stosowanych warunki sprzedaży. 
 
W zamówieniu/fakturze nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych ani roszczeń 
odszkodowawczych. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość w okresie od stycznia 
2008 do dnia 05 stycznia 2009 roku przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3. 

Do pobrania