Data: 5 maja 2010
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2010 roku został podpisany Aneks do 
bezterminowej umowy o współpracy z 12 grudnia 2003 roku, z Kyocera Mita Europe B.V. 
(dalej “Kyocera”) z siedzibą w Holandii pod adresem Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp. 
Zgodnie z zapisami Aneksu ARCUS S.A. został jedynym dystrybutorem urządzeń 
wielofunkcyjnych MFP i drukarek Kyocera Mita w Polsce. 
 
Wartość umowy: 
Łączna szacowana wartość umowy wynosi: 20 000 000,00 euro netto, co daje kwotę 
ok. 78 040 000 złotych netto według kursu ustalonego dla euro przez NBP na dzień 
zawarcia umowy. 
Okres obowiązywania umowy: Umowa ma charakter bezterminowy 
Kary umowne: 
Nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych ani roszczeń odszkodowawczych. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych 
warunki dla tej umowy. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania