(na podstawie raportu bieżącego nr 59/2008)

Szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje niniejszym do wiadomości publicznej ustaloną przez Zarząd w dniu 18 grudnia 2008 r. treść szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C (przeznaczonych do objęcia w wykonaniu praw z tych warrantów), zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Spółki w § 10 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C (o której to uchwale Spółka zawiadamiała w raporcie bieżącym nr 52/2007 z dnia 14 października 2008 r.).

Jednocześnie, w związku z wymogiem Rozdziału II ust. 1 pkt 12) “Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, Zarząd Spółki prognozuje, że koszt przeprowadzenia emisji powyższych warrantów i akcji wyniesie ok. 95 000 zł przy założeniu emisji maksymalnej liczby warrantów i akcji. Zgodnie z wymogami MSSF 2, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w koszty ujęta zostanie różnica pomiędzy wartością godziwą, a ceną po jakiej akcjonariusze obejmą akcje serii C.