Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B odbyła się na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 2007 roku. Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych było 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii B były oferowane z wyłączaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje Serii B oferowane były Inwestorom w dwóch transzach:

– Transzy Małych Inwestorów – obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B
– Transzy Dużych Inwestorów – obejmującej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii B.