Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A.
Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie, działajc na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2010 roku (wtorek), na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 na parterze (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
6. Podjecie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
8. Podjecie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

Załącznik: Ogłoszenie
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt.1.

Dokumenty (w pdf) powiązane z NWZA (zwołanym na 30 marca 2010 roku):
Raport 14/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA
Raport 12/2010 Treść uchwał podjętych w dniu 30 marca 2010 roku, na NWZA w Arcus S.A.
Treść uchwał podjętych w dniu 30 marca 2010 r. na NWZA w Arcus S.A.
Treść projektów wraz z uzasadnieniem
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Raport 6/2010 – Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na NWZA Spółki ARCUS S.A.
Raport 5/2010 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A.