Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 roku, na godz. 11:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2013:

Projekty uchwał ZWZA ARCUS S.A. 2013
Planowane zmiany w Statucie Spółki
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2012 roku
Ocena sytuacji ARCUS S.A. w 2012 roku przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012 roku przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie RN z wyników oceny wniosku Zarządu ARCUS SA w sprawie podziału zysku za rok obr. 2012
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego ARCUS S.A. i sprawozdania Zarządu 2012
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS i sprawozdania Zarządu 2012
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnik

Raporty bieżące i śródroczne

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
Treść raportu 14/2013,
Załącznik z treścią ogłoszenia

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki
Treść raportu 15/2013
Załącznik 1 z treścią projektów uchwa
Załącznik 2 z planowanymi zmianami w Statucie Spółki

ZWZA 2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w Arcus S.A.