Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godz. 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia dla Członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2016:

Pełna treść ogłoszenia
Projekty uchwał na ZWZA
Ocena sytuacji Arcus S.A. w 2015 roku przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Arcus w 2015 roku przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus S.A. w 2015 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ARCUS SA za rok 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS za rok 2015`
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Arcus S.A. w roku 2015
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Raport bieżący 7/2016
Raport bieżący 8/2016
Raport bieżący 9/2016
Raport bieżący 10/2016
Raport bieżący 12/2016
Uchwały podjęte podczas ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 roku