ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku. Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 28 września 2022 roku, na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2021 roku.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.