ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZ SPÓŁKI ARCUS S.A.

 

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, w trybie wynikającym z art. 402  § 3 K.S.H., Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 15 lipca 2024 roku na godz. 11:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności
  w 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023.
 11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.