arcus2


„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 pkt III ust. 1 ppkt (a) i (b) Statutu Spółki, Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, przedstawia propozycję zmian:
§ 7 Statutu (Gospodarka Spółki) pkt 1, w brzmieniu:
„Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego”
Zastępuje się brzmieniem:
„Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”
Uzasadnienie:
Dostosowanie zapisów Statutu do przepisów prawa obowiązujących spółki – uczestników rynku kapitałowego, w tym do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Kodeksu spółek handlowych.
§ 3 Statutu (kapitał Spółki i akcje) w brzmieniu
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.515,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.395.157 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy ) każda.”
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) Akcje na okaziciela serii A w liczbie 5.000.000 sztuk o numerach od 000001 do 5000000 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 złotych
b) Akcje na okaziciela serii B w liczbie 2.296.681 sztuk o numerach od 000001 do 2296681 o łącznej wartości nominalnej 229668 ,10 złotych
c) Akcje na okaziciela serii C w liczbie 98.476 sztuk o łącznej wartości nominalnej 9 847,60 złotych
Zastępuje się brzmieniem:
§ 3 Statutu (kapitał Spółki i akcje) w brzmieniu
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 732.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy ) każda.
Pkt. 2 – anulowany
2
Jednocześnie upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
Uzasadnienie:
W chwili obecnej wszystkie akcje Spółki zostały zdematerializowane i znajdują się w odpowiednich rejestrach w KDPW i mają nadane odpowiednie kody – w związku z czym oznaczanie ich dodatkowo w Statucie w sytuacji, gdy wszystkie akcje mają jednakowe uprawnienia i nie ma technicznej możliwości ustalenia, które akcje są akcjami serii A, B i C – stało się bezprzedmiotowe i dalsze utrzymywanie powyższego zapisu stwarzałoby niepotrzebną fikcję prawną.