arcus2


Arcus S.A., jeden  z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań, w tym zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem, kontynuował poprawę wyników finansowych w III kwartale 2012 roku. Skonsolidowane przychody Grupy po trzech kwartałach wyniosły 109,8 mln zł wobec 80 mln zł w tym samym okresie 2011 roku (wzrost o 37%). W samym trzecim kwartale przychody sięgnęły 35,7 mln zł i były o 33% wyższe niż rok temu (26,7 mln zł w III kw. 2011). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 1,7 mln zł wobec straty 7,9 mln zł rok wcześniej.

Jeszcze lepsze wyniki Spółka odnotowała, jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej. Sprzedaż w ujęciu jednostkowym po trzech kwartałach wzrosła o 40% do 108 mln zł. Arcus odnotował w tym okresie zysk operacyjny 2,3 mln zł wobec operacyjnej straty 8,2 mln zł po trzech kwartałach 2011 roku. Zysk netto wyniósł w tym okresie 3,1 mln zł, a EBITDA 3,5 mln zł.

„Cieszymy się z osiągniętych wyników, które potwierdzają słuszność podjętych w ubiegłym roku działań restrukturyzacyjnych i wskazują na poprawę naszej efektywności operacyjnej. Trzeci kwartał był dla nas udany i liczymy, że wchodzimy już w stałą tendencję wzrostową. Zwiększyliśmy znacząco sprzedaż, ale jednocześnie udało nam się poprawić marżowość. Po trzech kwartałach jesteśmy rentowni na poziomie operacyjnym i to wszystko w sytuacji, gdy rynek jest od 2-3 lat na granicy recesji” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Grupy ARCUS.

Zgodnie ze strategią, Grupa Arcus udoskonala strukturę przychodów, koncentruje się na dalszej przebudowie spółki oraz sprzedaży wysokomarżowych produktów i usług, ale także inwestuje.

„Warto zauważyć, że poprawiamy wyniki finansowe, choć od roku także  inwestujemy. Chcemy, by spółka była jeszcze bardziej perspektywiczna, dlatego w omawianym okresie zwiększyliśmy zatrudnienie w działach IT, usług i handlowym o ponad 20%. I choć to spowodowało pewien wzrost kosztów osobowych, kosztów wyposażenia działów wsparcia technicznego i ich szkoleń, to już widzimy, że inwestycja w jeden z naszych strategicznych działów, który opiera się na wiedzy i umiejętnościach zespołu, przynosi efekty”– wyjaśnia Michał Czeredys.

Skutkiem inwestycji i rozwoju działu IT było zwiększenie zysku z działalności w tym segmencie aż o 100% po trzech kwartałach tego roku. Taki wzrost udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki optymalizacji kosztów i ukierunkowaniu na usługi oraz sprzedaż rozwiązań docelowych, a nie samego wyposażenia.