arcus2


Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 października 2011 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“NWZA”, “Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZA obejmuje:

1/ Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5/ Wybory do Rady Nadzorczej
a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;
6/ Zmiany w Statucie Spółki.
a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
7/ Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia

Planowane zmiany w statucie Spółki

Treść projektó uchwał na NWZA

Formularz dla Pełnomocnika

Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 1.