Data: 17 stycznia 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 

roku 2014: 

Raporty kwartalne: 

1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 21 lutego 2014 r. 

2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r. 

3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r. 

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r. 

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Raport roczny za rok obrotowy 2013 – 30 kwietnia 2014 r. 

Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 30 kwietnia 2014 r. 

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 

Do pobrania