Data: 13 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – umowa znacząca

Zarząd ARCUS S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku wszedł w posiadanie informacji, iż dnia 11 czerwca 2013 roku została podpisana umowa 

konsorcjum firm: Arcus S.A. – będący liderem oraz Action S.A. i APN Promise S.A. – członkowie, z Województwem Łódzkim na dostawę, wdrożenie i serwis gwarancyjny urządzeń serwerowych, komputerowych, terminalowych, Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP), urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego. 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) na terenie Województwa Łódzkiego w 18 szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

Dostarczona infrastruktura będzie wykorzystana w projekcie do obsługi bieżących procesów informatycznych w szpitalach oraz, po zbudowaniu Regionalnej Platformy Danych, przyczyni się do poprawy jakości zarządzania jednostkami medycznymi za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych, poprzez: zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie danych pochodzących ze szpitali. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Wartość projektu 5.998.977,27 zł brutto. Termin wykonania umowy do 4 m-cy od daty podpisania umowy. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Kary umowne: za opóźnienia: w dostawie, w realizacji harmonogramu instalacji i uruchomieniu eksploatacyjnym oraz opóźnienia w świadczeniu usług gwarancyjnych w stosunku do przedmiotu umowy, kary umowne wynoszą od 1 % – do 0,001% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 25% wartości kontraktu. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 
 

Do pobrania