Data: 3 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych

Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji oraz umowy zbycia akcji z DM AmerBrokes S.A – nabył w dniu 29 maja 2013 roku, poza rynkiem regulowanym GPW, za kwotę 33 874,64 zł – 9 431 akcji – za średnią cenę 3,59 zł, w celu ich umorzenia, zgodnie z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku. 

Nabyty pakiet akcji ma wartość nominalną 943,10 zł i stanowi 0,005 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Arcus nabył od DM Brokers S.A. 75 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 1,02 % kapitału zakładowego Spółki Arcus S.A. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA. 

Transakcja między “Emitentem” a DM AmerBrokers S.A. została przeprowadzona, w celu udokumentowania kosztów nabycia oraz w celu określenia obowiązku podatkowego. 

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie in formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 

Do pobrania