Data: 23 maja 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2. 

Porządek obrad ZWZA obejmuje: 

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. 
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2012 roku. 
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. 
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu. 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok. 
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
16. Zmiany w Statucie Spółki. 
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Załącznik: 
Pełna treść ogłoszenia 
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2