Data: 23 maja 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – treść projektów uchwał na ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku oraz planowane zmiany w Statucie Spółki. 

Szczegółowa podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.), 

Załączniki: 
1.Treść projektów uchwał na ZWZA Arcus S.A. 
2. Planowany zmiany w Statucie Spółki Arcus S.A.