Data: 12 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

14-06-2013, ESPI, Arcus SA

ARCUS SA ugoda z ZUS

Raport bieżący 19/2013 

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 8/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Zarząd spółki ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 r. ARCUS SA, w wyniku prowadzonych mediacji, podpisała ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą umowy zawartej 27 listopada 2009 r. na serwis 998 drukarek Kyocera działających w centrali ZUS i oddziałach na terenie całego kraju. 

Zgodnie z warunkami ugody ZUS wypłaci ARCUS SA kwotę 3.181 tys. zł przysługującego Spółce wynagrodzenia oraz 392,8 tys. zł zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wierzytelności ARCUS SA wobec ZUS zostaną pomniejszone o kwotę 500 tys. zł a zapłata finalnej kwoty w wysokości 3.073,8 tys. zł nastąpi na konto ARCUS SA w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia ugody przez Sąd Okręgowy. Zapłata wyczerpuje wszelkie roszczenia stron dot. wspomnianej umowy. 

Zarząd ARCUS SA podjął decyzję o podpisaniu ugody kierując się interesem akcjonariuszy ARCUS oraz biorąc pod uwagę długoletnią zgodną współpracę z ZUS, oczekuje obecnie na zatwierdzenie ugody przez sąd. 

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 
 

Do pobrania