Data: 12 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

19-06-2013, EBI, Arcus SA

ARCUS SA informacja o niezastosowaniu zasady dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Raport Bieżący nr 1/2013 

Zarząd Spółki ARCUS S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka nie stosuje obecnie zasady DPSN zawartej w Rozdziale II ust. 10, ppkt 9a oraz Rozdziale IV ust. 10 ppkt 1 i 2, dotyczących odpowiednio: zapisu audio lub video na stronie internetowej przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. 

Uzasadnienie: Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje także rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana do tej pory dokumentacja z WZA zapewnia, poprzez publikację w formie Raportów Bieżących i publikację na stronie internetowej materiałów z WZA, transparentność działalności Spółki a także chroni prawa akcjonariuszy. 

Raport przekazany na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.