Data: 12 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

21-06-2013, ESPI, Arcus SA

ARCUS SA – umowa znacząca.

Raport bieżący 25/2013 

Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.: 21 czerwca 2013 roku, wszedł w posiadanie informacji, iż BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, podpisał Aneks nr 1 do Umowy o Współpracy z Arcus S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, dotyczącej korzystania z Produktów Bankowych w ramach limitu do maksymalnej kwoty 25 000 000 zł.(Raport Bieżący 9/2012). 

Okres obowiązywania linii kredytowej dotyczącej kredytów obrotowych i odnawialnych został w/w Aneksie przedłużony do 15 czerwca 2015 roku. 

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR O/N (dla odpowiednich okresów odsetkowych) powiększonej o marżę Banku. 

Pozostałe istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 

Kary umowne: W przypadku gdy kredytobiorca nie dokona zwrotu na rzecz Banku kwoty wykorzystanego kredytu w dniu jego wymagalności, zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie naliczone od wymagalnej i niezapłaconej w terminie kwoty, w wysokości określonej zgodnie z § 5 ust. 1 OWF dla zadłużenia przeterminowanego. Kredytobiorca 
zobowiązany jest do poddania się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z każdej z umów kredytu w formie i treści określonej dla tej umowy. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 
 

Do pobrania