Data: 12 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

28-12-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzeni

Raport bieżący 46/2012
Zarząd Arcus S.A. ("Emitent") informuje, iż wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji oraz umowy zbycia akcji z DM AmerBrokes S.A – nabył w dniu 27 grudnia 2012 roku, poza rynkiem regulowanym GPW, za kwotę 38 810,89 zł – 12 266 akcji – za średnią cenę 3,16 zł, w celu ich umorzenia, zgodnie z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku.

Nabyty pakiet akcji ma wartość nominalną 1 226,60 zł i stanowi 0,165 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Łącznie Arcus nabył od DM Brokers S.A. 31 716 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,42 % kapitału zakładowego Spółki Arcus S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Transakcja między "Emitentem" a DM AmerBrokers S.A. została przeprowadzona, w celu udokumentowania kosztów nabycia oraz w celu określenia obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie in formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Do pobrania