Data: 30 sierpnia 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w związku z Postanowieniem Sądu o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki ( o czym informowaliśmy Raportem Bieżącym nr 25/2012 z dnia 14 sierpnia br) a tym samym spełnieniu warunku wejścia w życie tej Uchwały, rozpoczyna z dniem 3 września 2012 roku skup akcji w celu umorzenia.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 6