Data: 20 sierpnia 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis SA.

Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku wszedł w posiadanie informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, wartość sprzedaży w okresie od 30 grudnia 2011 roku do dnia dzisiejszego, tj. 20 sierpnia 2012 roku – wynosi 7 771 553,00 zł netto.
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura za sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek Kyocera , z dnia 23 stycznia 2012 roku, na kwotę 350.503,00 zł netto.

Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności, odsetki ustawowe.

Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna wartość sprzedaży z tym podmiotem w okresie od 30 grudnia 2011 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania